Toujours Slickrock.
Toujours Slickrock. - Moab, Slickrock Trail (Utah)